Tanıtım /Tarihçe

Kuruluşu

Antalya Gümrükleri Başmüdürlüğü ve Antalya Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü olmak üzere 1989 yılında ayrı ayrı olan kuruluş, 29.07.2003 tarihli 25183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü çatısı altında birleştirilmiştir. 08.06.2011 tarihli 27958 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurulmuş, Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. 22.11.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bu Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak Müdürlükler kurulmuş olup, kurumumuz Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak faaliyet göstermektedir.

Teşkilat Yapısı

BÖLGE Müdürlüğümüz Şube Müdürlükleri ile 13 bağlantı Gümrük Müdürlüğü, Antalya Personel Müdürlüğü,  Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 22.11.2011 tarihli 28150 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük Muhafaza Müdürlükleri kaldırılarak Gümrük Müdürlüklerine bağlanmıştır. Bodrum, Marmaris, Datça, Milas Havalimanı Gümrük Müdürlükleri, Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Antalya Tasfiye Müdürlüğü ve Antalya Personel Müdürlükleri kurulmuştur.

A Sınıfı - Her türlü İthalat, İhracat, Transit işlemlerini görmeye Yetkili Gümrük İdareleri.

1-Antalya Gümrük Müdürlüğü - Antalya

2-Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü - Antalya

3-Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü - Antalya

4-Alanya Gümrük Müdürlüğü - Antalya

5-Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü - Muğla

6-Isparta Gümrük Müdürlüğü - Isparta

7-Fethiye Gümrük Müdürlüğü - Muğla

8-Marmaris Gümrük Müdürlüğü - Muğla

9-Bodrum Gümrük Müdürlüğü - Muğla

10-Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü - Muğla

B Sınıfı - Yalnız Yolcu ve Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İle Bakanlıkça Tespit Edilen Eşyanın İthalat, İhracat, Transit İşlemlerini Görmeye Yetkili Gümrük İdareleri.

11-Kaş Gümrük Müdürlüğü - Antalya

12-Finike Gümrük Müdürlüğü - Antalya

Diğer Bağlantı İdareler

13-Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü - Antalya

14-Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü - Muğla

15-Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü - Antalya

16-Antalya Personel Müdürlüğü - Antalya

Gümrük Müdürlüklerindeki işlemlerin büyük bölümü bilgisayar ortamında yürütülmektedir. 2011 yılı içerisinde Döküman Yönetim sistemine dahil edilerek elektronik yazışmaya geçirilmiştir.

Bölge Müdürlük binası Yeni Liman adıyla tanımlanmış bölgede kurulmuş ve şehir merkezine uzaklığı 15 km.dir. Bina 3 katlı olup, mülkiyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tahsis edilmiştir.

Vizyon

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı (16) Bölge Müdürlüğünden biri olan Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz Isparta, Datça, Bodrum, Marmaris, Milas, Dalaman, Fethiye, Kaş, Finike’den Alanya ve Gazipaşa’ya kadar geniş bir sahil şeridi içerisinde görev yapmakta ve bağlantılarımız Isparta, Bodrum, Marmaris, Milas Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Fethiye, Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri her türlü ithalat, ihracat ve transit işlemlerini yapmaya, Datça, Kaş, Finike, Alanya Gümrük Müdürlüklerimiz ise sadece yolcu işlemleri ile Bakanlığımızca verilen görevleri yapmaya yetkili olup; Bölge Müdürlüğümüzün (17) Bağlantı İdaresi ile hizmet sunulmaktadır.

Bakanlığımızın “Görev alanında belirleyici, sınırlarda Türkiye’nin Vitrini, Yeni nesil bir Gümrük İdaresi” vizyonunu, “Uluslararası eşya, taşıt, yolcu hareketlerini konulmuş kurallar çerçevesinde yürüterek ülke ekonomisine ve güvenliğine katkı sağlamak” misyonunu benimseyerek yine Bakanlığımızın “Yasal ticaretin basitleştirilmesi; yasadışı ticaretin önlenmesi” ve “Sorunsuz hizmet, sorumlu idare” anlayışlarını Bölge Müdürlüğü olarak kendimize rehber edinmekteyiz.

Turizmin merkezi olan bölgede Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz, sürekli değişen ve gelişen, dış ticaretin değişimine paralel sürekli değişen mevzuatı yakından takip ederek şeffaf ve hesap verilebilir yönetim anlayışı ile hizmet sunmayı amaç edinmektedir.

Kamu hizmetlerinde sürekli artırılması gereken kalite kavramı, kamu hizmetlerini yürütenler olarak daha fazla sorumluluk hissetmemizi ve sonuç odaklı çalışmamızı gerektirmektedir.

Misyon

Basit ve kolay anlaşılan,Bürokratik formaliteleri en aza indiren,Vatandaşa güveni esas alan,Eşyanın ekonomiye süratle kazandırılmasını amaçlayan,Türk Müteşebbisinin rekabet gücünü artıran,Uluslararası Ticarete uyum sağlayan,Seçici ama daha etkili gümrük denetimi sağlayan,Yasal ticaretin önündeki engelleri kaldıran,Yasa dışı ticaretle etkin mücadele yapan bir gümrük idaresidir.

Tüm Gümrük Müdürlüklerimiz işlemlerini otomasyon sisteminde yürütmekte olup; gümrük işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde en kısa sürede sonuçlandırılması için her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam edilmektedir.

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı tüm Gümrük İdarelerinde her türlü gümrük işlemi kişinin bizzat kendisi veya dolaylı temsil sıfatıyla vekaletnameye haiz Gümrük Müşavirlerince takip edilebilmekte ayrıca doğrudan temsil suretiyle (firmayı temsile yetkili) firmada çalışan bir kişi tarafından da takip edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yürütülen her türlü gümrük işleminde Gümrük İdarelerince (Nakliye, Antrepo ve Liman İşletmeleri gibi üçüncü kişileri ilgilendiren giderler dışında) vergi, resim ve harç gibi kamu alacağının yanı sıra mesai saatleri dışında yapılan çalışma taleplerinin karşılanmasına yönelik mesai ve yolluk dışında Gümrük Müdürlüklerimizce tahsil edilen hiçbir gider söz konusu değildir.

Diğer taraftan vergi kaybına neden olan fiillere uygulanan cezalar dışında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı mevzuat hükümlerinin öngördüğü usule ilişkin esaslara uyulmaması halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesi gereğince usulsüzlük cezası uygulanmakta, tahsilinde de mutlak surette makbuz düzenlenmektedir.

Anılan İdarelerce kanun gereği yapılan her türlü tahsilatta gerekçesini belirten resmi makbuz verilmekte olup; makbuz karşılığı olmayan hiçbir ödemenin tahsili mümkün bulunmamaktadır.