Misyon

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak misyonumuz;

Basit ve kolay anlaşılan,Bürokratik formaliteleri en aza indiren,Vatandaşa güveni esas alan,Eşyanın ekonomiye süratle kazandırılmasını amaçlayan,Türk Müteşebbisinin rekabet gücünü artıran,Uluslararası Ticarete uyum sağlayan,Seçici ama daha etkili gümrük denetimi sağlayan,Yasal ticaretin önündeki engelleri kaldıran,Yasa dışı ticaretle etkin mücadele yapan bir gümrük idaresidir.

Tüm Gümrük Müdürlüklerimiz işlemlerini otomasyon sisteminde yürütmekte olup; gümrük işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde en kısa sürede sonuçlandırılması için her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam edilmektedir.

Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı tüm Gümrük İdarelerinde her türlü gümrük işlemi kişinin bizzat kendisi veya dolaylı temsil sıfatıyla vekaletnameye haiz Gümrük Müşavirlerince takip edilebilmekte ayrıca doğrudan temsil suretiyle (firmayı temsile yetkili) firmada çalışan bir kişi tarafından da takip edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yürütülen her türlü gümrük işleminde Gümrük İdarelerince (Nakliye, Antrepo ve Liman İşletmeleri gibi üçüncü kişileri ilgilendiren giderler dışında) vergi, resim ve harç gibi kamu alacağının yanı sıra mesai saatleri dışında yapılan çalışma taleplerinin karşılanmasına yönelik mesai ve yolluk dışında Gümrük Müdürlüklerimizce tahsil edilen hiçbir gider söz konusu değildir.

Diğer taraftan vergi kaybına neden olan fiillere uygulanan cezalar dışında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı mevzuat hükümlerinin öngördüğü usule ilişkin esaslara uyulmaması halinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesi gereğince usulsüzlük cezası uygulanmakta, tahsilinde de mutlak surette makbuz düzenlenmektedir.

Anılan İdarelerce kanun gereği yapılan her türlü tahsilatta gerekçesini belirten resmi makbuz verilmekte olup; makbuz karşılığı olmayan hiçbir ödemenin tahsili mümkün bulunmamaktadır.